Beneficjenci/Uczestnicy

Grupą docelową projektu  są osoby w wieku aktywności zawodowej  25 lat lub więcej z obszaru województwa wielkopolskiego (tj. osoby fizyczne -  uczące się, pracujące lub zamieszkujące w danym województwie).
Osoby należą do jednej z grup:


  • Osób, które mają 50 lat lub więcejposiadające wykształcenie maksymalnie średnie (do poziomu ISCED 3 włącznie -  osoby, które ukończyły:  zasadniczą szkolę zawodową, liceum, liceum profilowane,  technikum, technikum uzupełniające).
  • Osób, które mają 25 lat lub więcej - posiadające wykształcenie maksymalnie średnie (do poziomu ISCED 3 włącznie -  osoby, które ukończyły:  zasadniczą szkolę zawodową, liceum, liceum profilowane,  technikum, technikum uzupełniające).
  • Osoby zgłaszające mogły wcześniej uczestniczyć w szkoleniach finansowanych przez UE

Zgłaszający się są zainteresowani z własnej inicjatywy nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i szkoleniami z języka angielskiego, w szczególności preferowane będą osoby o niskich kwalifikacjach.

Bezpłatne szkolenia językowe skierowane do 204 osób w wieku w wieku aktywności zawodowej (od 25 roku życia) o niskich kwalifikacjch (do ISCED3 włącznie), zamieszkujących województwo wielkopolskie (zgodnie z KC), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji kluczowych na wielkopolskim rynku pracy w obszarach znajomości języka angielskiego.

W ramach projektu projektodawca zakłada udział minimum 32 osób bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo, 142 osób pracujących. W ramach  projektu przewidziane jest uczestnictwo minimum 102 osób w wieku 50+.

 

Rekrutacja - ioffice.com.pl