Regulamin

Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu "Otwarta Europa – podniesienie kompetencji z języka angielskiego osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób 50+”  

1/ Beneficjenci Ostateczni kwalifikujący się do udziału w szkoleniach
W szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Otwarta Europa – podniesienie kompetencji z języka angielskiego osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób 50+”   mogą brać udział osoby w wieku 25 lat lub więcej z obszaru województwa wielkopolskiego, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji i szkoleniami z języka obcego, które należą do jednej/i/lub więcej z poniższych grup:

 1. Osób, które ukończyły 50 rok życia (są w wieku aktywności zawodowej),z wykształceniem co najwyżej średnim  - ISCED 3 
 2. Osób, które są w wieku 25 lat i więcej (są w wieku aktywności zawodowej), z wykształceniem co najwyżej średnim  - ISCED 3 

2/ Zasady obowiązujące przy rekrutacji.

Proces rekrutacji będzie się odbywał w sposób ciągły.
Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na Portalu Projektu, ogłoszeniach rekrutacyjnych w prasie oraz w formie plakatów i ulotek informacyjnych.
Sposoby rekrutowania Beneficjentów Ostatecznych/Uczestników:

 • ogłoszenia w prasie,
 • ulotki i plakaty - rozmieszczone w miejscu realizacji szkolenia i w miejscach powszechnie dostępnych,
 • komunikaty na stronie Projektu.
 • portale społecznościowe
 • newsletter

Potencjalni Beneficjenci Ostateczni/Uczestnicy kontaktują się telefonicznie lub poprzez adres poczty elektronicznej z Biurem Projektu. Pracownik Biura Projektu udziela wszelkich niezbędnych informacji dotyczących projektu.

Potencjalny Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową (wypełnia Kartę zgłoszeniową w formie on-line, wysyła faxem, mailem lub dostarcza osobiście do Biura projektu lub wypełniony formularz pobrany ze strony internetowej).

Potencjalni Uczestnicy, których zgłoszenie przejdzie pomyślnie proces weryfikacji przeprowadzony przez pracownika Biura Projektu zostają zapisani w bazie danych Uczestników projektu.

W przypadku wyboru szkolenia językowego na poziomie wyższym niż podstawowy:
Uczestnik otrzyma mailem kod dostępu do TESTU ON-LINE wraz z instruktażem, w przypadku problemów z wypełnieniem testu w formie on-line proszony będzie o osobiste przyjście do Biura Projektu w celu wypełnienia testu na miejscu.

Następnym etapem jest analiza wyników Testów ON-LINE. Podejmowana jest decyzja, odnośnie możliwości uruchomienia grupy języka obcego na danym poziomie (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie 16 osób na podobnym poziomie językowym). Osoby którym firma Globalnet Sp. z o.o.  może zaproponować udział w projekcie będą informowane telefonicznie oraz poinstruowane zostaną o kolejnych czynnościach.

Po wstępnym zakwalifikowaniu przez Biuro Projektu do udziału w konkretnej grupie wymagane będzie również dostarczenie pozostałych dokumentów:

 • oryginalna karta zgłoszeniowa,
 • podpisane oświadczenia Uczestnika,
 • podpisanej umowy szkoleniowej.

O PRZYJĘCIU NA SZKOLENIE DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH, WSKAŹNIKÓW PROJEKTU ORAZ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

3/  Obowiązki Uczestników szkolenia.

Firma Globalnet Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika szkolenia wykonanego w trakcie trwania Szkolenia - do celów marketingowych (wykonania folderów i katalogów oraz innych publikacji). Uczestnik może złożyć oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku (w formie pisemnej).

Udział Uczestnika w szkoleniu prowadzonym przez instytucję szkoleniową w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego podpisywania listy obecności na zajęciach. Globalnet Sp. z o.o. ma prawo do zażądania od Uczestnika szkolenia przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność (jeśli będą one wynosić ponad 20%).

Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu.

Informacje odnośnie Rezygnacji: W przypadku przekroczenia limitu nieusprawiedliwionych nieobecności 20%,  nie przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TOEIC, naruszenia innych istotnych zapisów umowy, nieuzasadnionej rezygnacji, podania danych w karcie zgłoszeniowej niezgodnych z prawdą Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z jego uczestnictwem w projekcie tj. kwoty 2247,28 PLN, a także do zwrotu kosztów otrzymanych materiałów szkoleniowych lub do zwrotu samych materiałów szkoleniowych po pisemnym wezwaniu do zapłaty kosztów

4/ Obowiązki organizatora kursu

 1. Przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu,
 2. Zapewnienia zestawu podręczników, materiałów szkoleniowych zgodnie z zapisami projektu,
 3. Prowadzenia kursów przez doświadczonych lektorów języka obcego,
 4. Zapewnienia sal szkoleniowych oraz zaplecza technicznego niezbędnych do realizacji projektu,
 5. Wystawienia zaświadczeń ukończenia szkolenia w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie.
 6. Wydania certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu zewnętrznego TOIEC.