Rekrutacja

Zasady obowiązujące przy rekrutacji.

Proces rekrutacji będzie się odbywał w sposób ciągły

Etap 1

Potencjalny Uczestnik wypełnia Kartę zgłoszeniową wybierając jedną z form:

 • formularz on-line,
 • karta zgłoszeniowa wypełniona ręcznie, a następnie wysłana faxem lub e-mailem (dane znajdują się w zakładce kontakt).
 • dostarczenie osobiście wypełnionej Karty zgłoszeniowej do Biura projektu .

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniu zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu oryginalnego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń.

Zgłoszenia, które są niekompletne nie podlegają procedurze kwalifikacji.

Etap 2

Po złożeniu wymaganych dokumentów następuje weryfikacja poprawności Kart zgłoszeniowych przez Pracowników biura projektu. 

Potencjalny Uczestnik otrzyma mailem kod dostępu do testu on-line wraz z instruktażem. W przypadku problemów z wypełnieniem testu w formie on-line proszony będzie o osobiste przyjście do Biura Projektu w celu wypełnienia testu na miejscu.

Następnie podejmowana jest decyzja, odnośnie możliwości uruchomienia grupy języka angielskiego na danym poziomie (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie 16 osób na podobnym poziomie językowym). Osoby którym firma Globalnet może zaproponować udział w projekcie będą informowane telefonicznie oraz poinstruowane zostaną o kolejnych czynnościach (etap 3).

Etap 3

Po wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie wymagane będzie również dostarczenie pozostałych dokumentów:

 • oryginalna karta zgłoszeniowa wraz oświadczeniami;
 • podpisanej umowy szkoleniowej. 

O PRZYJĘCIU NA SZKOLENIE DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW FORMALNYCH ORAZ ZAŁOŻEŃ PROJEKTU. 

 1. Poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej,
 2. Wypełnienie testu językowego,
 3. Możliwość utworzenia grupy językowej na danym poziomie zaawansowania (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie 16 osób na podobnym poziomie językowym),
 4. Dostarczenie do Biura projektu wypełnionej i podpisanej umowy,
 5. Możliwość zaoferowania potencjalnemu uczestnikowi biorąc pod uwagę zrealizowania przez Globalnet Sp. z o.o. założonych wskaźników projektu dotyczacych grupy docelowej.
 6. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia formalności w wyznaczonym terminie przez osoby zakwalifikowane przyjmowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej.
 

Rekrutacja - ioffice.com.pl